คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทุนฯ หากหากมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุนภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โทร. 0 2612 1555 ต่อ 380

โทรสาร. 0 2612 1374