เครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคกลางขอเชิญรับฟังกสนบรรยายเกี่ยวกับกรอบการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.

ตามที่โครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายของพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี และ นครปฐม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรียนเชิญ รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ประธานเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคกลาง ให้บรรยายเกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัย และหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกัน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2560 จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fengpjs@ku.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หมายเหตุ: สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอไปยังแม่ข่ายอื่น ๆ ขอให้ส่งผ่าน รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ (fengpjs@ku.ac.th) เพื่อทราบข้อมูลและส่งต่อไปยังแม่ข่ายอื่นๆ ต่อไป

เอกสารนำเสนอในที่ประชุมของ รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ:

advanced-biofuels-pre-announcement

rd-60-meeting-kmutt