ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 211

โทรสาร 0-7442-4776