แจ้งขอขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่างรับสมัครผลงานเข้าประกวดฯ โดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามายังไม่มากนัก ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประกวดนวัตกรรมฯ ออกไปถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม; งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

โทร. 0-2942-8929

ภายใน. 1936 ต่อ 505-6