รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ประจำปี 2559

 

รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในผลงานเรื่อง Lactic acid bacteria: a natural weapon for health promotion of host cells เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย the 28th  Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2016) : “Natural Resources & Bio-based Innovative Products” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

s__7012438