ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes

breedinggenetic

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University) จะจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ (Rama Gardens Hotel) กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเช็ก

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไปยังอีเมล์ maximus_aum@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ โทรศัพท์ 08 6357 2709

 

กำหนดการ

schedule