เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ประชุมหารือกับ Prof. Dr. Mauricio A. Elzo ในเรื่อง ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ (เชิงบูรณาการ)

“รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ประชุมหารือ ร่วมกับ Prof. Dr. Mauricio A. Elzo (Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, USA) และ คณาจารย์ในเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ (เชิงบูรณาการ) ระหว่าง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ การจัดกงานประชุมสัมมนา หัวข้อ “Strengthening Livestock Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes” ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทารียา 1 โรงแรมรามาการ์เดน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตร คณะประมง คณะสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์​ คณะเกษตรกำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

dsc_1728 dsc_1726 dsc_1725 dsc_1724 dsc_1722 dsc_1717

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.