นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้านเกษตรและอาหารจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รางวัลระดับดีเด่น ด้านเกษตรและอาหาร
ผลงานเรื่อง : ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา
ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์)
ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม (คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ นิสิตปริญญาเอก