ประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ดาวเทียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ดาวเทียม และเนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตั้งดาวเทียม และสถานีภาครับและประมวลผลสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยระบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์เพาะปลูกพืช และโรคระบาดจากศัตรูพืชด้วยเพื่องานด้านเกษตรและจัดการทรัพยากรน้ำและป่า ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ