โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=0q5-qa3k41U

โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น
โดย ดร.สมฤดี  สาธิตคุณ หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร. กฤษณ์  วันอินทร์ นักวิจัยในโครงการ
กรอบการทำงาน สำรวจศึกษาทางธรณีวิทยาของแหล่งศักยภาพอัญมณีประเทศไทย ได้แก่จังหวัดแพร่, สุโขทัย, กาญจนบุรี, จันทบุรี-ตราด, อุบลราชธานี ศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมจากแหล่งต่างๆ จัดอบรมความรู้ด้านธรณีวิทยาแหล่งพลอย อัญมณีเบื้องต้น ลักษณะเฉพาะของพลอย ให้แก่ครู นักเรียน ผู้สนใจ ในท้องที่ศักยภาพ จัดทำนิทรรศการเครลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านธรณีวิทยาการดำเนินพลอย และอัญมณีในท้องถิ่น อบรมวิชาพี เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านอัญมณี

พิธีกร:นางสาวศุภกานต์ วิริยะเสถียร
ผลิตรายการ: นายณัฐพร พันธุ์ยาง นายวิทวัส ยุทธโกศา

Leave a Reply

Your email address will not be published.