ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียบเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ควรได้รับการพิจารณาให้ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวนี้

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญท่านยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา เพื่อจัดทำโครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากท่านมีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินโครงการฯ ขอได้โปรดจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของโครงการตามที่กำหนดในขอบเขตการศึกษาโครงการฯ และยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ณ สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชั้น 3 อาคาร 6 เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันพุธที่ 3๐ พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

โดยทางสำนักงานฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference) โครงการในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติม ; นายวรพจน์  บุญโทน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เป็นผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-280-4085 ต่อ 6331, 6348

E-mail: worapote@nesdb.go.th

เอกสารเพิ่มเติม ;

-ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการฯ

-TOR ขอบเขตการศึกษาโครงการฯ

-บัญชีเอกสารแสดงคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ 15 จัตวา