สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง Food Valley ประจำปี 2559 ในภาคกลาง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) โดยมีกรอบการวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพกลุ่ม Functional food ทั้งนี้แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนทุนวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. และหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายัง นางสาวเรืองรอง ทองตัน ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ทางอีเมลที่ rdirrt@ku.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21

 

ดาวน์โหลดเอกสาร