ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อเป็นการประกาศยกย่องผลงานค้นคว้าของนักวิชาการ อันเป็นแบบอย่างของการทางานวิชาการที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และเอื้อประโยชน์ทางด้านภูมิปัญญาความคิดแก่สังคมไทย จึงขอความอนุเคราะห์จาก สำนักพิมพ์/สถาบันทางวิชาการ/สถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพ ส่งผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้ารับ การพิจารณา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการรางวัล TTF AWARD งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02564 4440 ต่อ 1816-7 http://research.tu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร