โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม-IRF ทุน พวอ.ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม – SuRF  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rri.trf.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0-2278-8226, 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351,8352

โทรสาร. 0-2298-0452