ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 17 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://www.nrms.go.th/  และเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง วช. และ สกธ. จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบอลรูม เอบี ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=41

สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.0 2561 2445 ต่อ 412-413

โทรสาร.0 2579 2284