ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย จัดการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริการระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต (Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth)” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวนืโหลดข้อมูลได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/t-fern/

poster