รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

nrct-innovation-59

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น ซึ่งผลการตัดสินรางวัลผงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 มีผลงานจากอาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

รางวัลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2559

ด้านเกษตรและอาหาร

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  ผลงานเรื่อง :ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา
  โดย :
  นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
  ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิทยาศาสตร์)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ผลงานเรื่อง : สาหร่ายลูกผสมเพื่อควบคุมโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวในกุ้ง
  โดย :
  นางสาวอสมา เกียรติอร่ามกุล
  ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ (คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเคมี)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2559

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รางวัลระดับดี มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ผลงานเรื่อง : การส่งผ่านพลังงานจากจักรยานออกกาลังกายสู่ระบบอุ่นอาหารโดยการให้ความร้อน ที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า
  โดย :
  นายเตชิษฐ์ มงคลลักษมี
  นางสาวณิลดี พิทักษ์ติกุล
  นายสิทธิชัย อสงไชยเนาวรัตน์
  ผศ.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

 • รางวัลระดับดี มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ผลงานเรื่อง : การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินวงแหวนไอน้าอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า
  โดย :
  นายวาวตะวัน กินโนนกอก
  นางสาวอารยา คาจันทร์
  นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์
  นายพชร บุญมา
  นายศุภณัฐ เฟื่องมะนะกูล
  นายสาโรช สิริททวีสิน
  นายชียพร เลิศมณีพงศ์
  นายวรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

ด้านเกษตรและอาหาร

 • รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ผลงานเรื่อง : ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา
  โดย :
  นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
  ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิทยาศาสตร์)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 • รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ผลงานเรื่อง : สาหร่ายลูกผสมเพื่อควบคุมโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวในกุ้ง
  โดย
  นางสาวอสมา เกียรติอร่ามกุล
  ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ (คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเคมี)
  สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ ฉบับเต็ม