ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development ) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 080-572 2715

E-mail; ird_ssru@ssru.ac.th