ผลงานวิจัยเรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

รางวัล “2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security”  ให้กับรายงานวิจัยเรื่อง “Climate Change, Global Food Security, and the U.S. Food System”  โดยงานวิจัยต้องการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลกผ่านระบบอาหารที่มีความซับซ้อน งานวิจัยดังกล่าวนี้มี ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในรายงานวิจัยดังกล่าวนี้ด้วย รางวัลนี้จัดว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสูงสุดของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ซึ่งมอบให้กับผลงานที่มีส่วนช่วยให้ทางกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุวิสัยทัศ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA)

รายละเอียดงานวิจัยสามารถอ่าน ได้ที่ : http://www.usda.gov/oce/climate_change/FoodSecurity.htm
รายชื่อผู้ร่วมในผลงาน : http://www2.ucar.edu/atmosnews/news/122958/food-security-report-wins-usda-award