ฝ่ายเผยแพร่ฯ สวพ.มก. ศึกษาดูงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

วันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ศึกษาดูงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตสื่อ วีดิทัศน์และห้องบริการ Virtual Studio ณ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต