ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย จำนวน 5 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพของผู้แจ้งเบาะแส วงเงิน 1,000,000 บาท

2. การแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อำนาจรัฐ วงเงิน 2,000,000 บาท

3. การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบ จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ วงเงิน 750,000 บาท

4. วิเคราะห์การสอบถามทัศนคติในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น วงเงิน 500,000 บาท

5. นโยบายประชานิยม : ผลกระทบและแนวทางการรับมือ วงเงิน 1,400,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถดู รายละเอียด ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม ;

ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4702, 5818

โทรสาร. 0 2528 4703

www.nacc.go.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published.