เสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”

https://www.youtube.com/watch?v=9a4WeAANTx0&feature=youtu.be

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”
หัวข้อการเสวนา
– สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชของประเทศไทย
– สถานการณ์ทางการตลาดกุ้งเครย์ฟิชของตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ
– ข้อมูลทางด้านวิชาการของเครย์ฟิชในด้านของชีววิทยา สรีระวิทยา และโรคที่จะเกิดขึ้นกับกุ้งเครย์ฟิชรวมไปถึงผลกระทบด้านต่างๆ
– การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์