ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้

1.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. และทุนจาก คอบช. ในวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท

3.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-5798688 / โทรสาร 02-5798688 / มือถือ 081-3033127, 081-5692370