สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

 

onanongnaivikul

bunditspa_onanongnaivikul