การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อสงสัยและการชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พ.ศ. 2558

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) พบว่ามีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จึงจัดการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:30-15:00 น. ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมทั้งประเด็นปัญหา หรือข้อเสนอแนะไปยัง Fax. 02-561-0578 หรือ admin@labanimals.net ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ  แบบตอบรับ  โครงการ