ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 40”

คณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  สภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 40” ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยทางคณะกรรมมาธิการขอเชิญท่านและผู้เข้าร่วมเสวนาเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการเสวนาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ทางโทรสาร 0 2579 0194 และ 0 2579 7819 หรือ e-mail: rpd.nrct@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม; กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 0 2244 2603

Leave a Reply

Your email address will not be published.