ผลงานวิจัยเครือข่ายงานวิจัย RUN หุ่นยนต์ Bi-Robot Touch , เกษตรอัจฉริยะ , เกราะกันกระสุนจากรังไหม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=U6ecOUQ-vRE&feature=youtu.be

ผลงานวิจัยเครือข่ายงานวิจัย RUN หุ่นยนต์ Bi-Robot Touch , เกษตรอัจฉริยะ , เกราะกันกระสุนจากรังไหม  ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)

หุ่นยนต์ Bi-Robot Touch
ผลงาน ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
ผลงาน ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกราะกันกระสุนจากรังไหม (Bullet-proof by Silk Cocoons.)
ผลงาน ผศ.ดร.พนมกร ขวาทอง และคณะวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลิตรายการ
นายณัฐพร พันธุ์ยาง
พิธีกร
นางสาวศุภกานต์ วิริยะเสถียร

Leave a Reply

Your email address will not be published.