สวพ.มก.จัดการเสวนาฯ”การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว.

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สวพ.มก. จัดการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการ “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว.พลังงานวิจัย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ