สวพ.มก.จัดอบรมฯ หลักสูตร เคยู ไบโอซาย เวิร์คช็อป

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เคยู ไบโอซาย เวิร์คช็อป วิทยากรโดย ดร.ดองฮุย หม่า จากบริษัท ไบโอซาย ไทยแลนด์ คอมพานี ลิมิเต็ด ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ