“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)”

วันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กําหนด จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)” และ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงานเปิดโครงการ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ภายใตแนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”