สวพ.มก. จัดประชุมกลุ่มวิจัยเรื่อง “เห็ด”

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ประชุมกลุ่มวิจัยเรื่อง “เห็ด” เพื่อกำหนดแนวทางการทำวิจัยเรื่องเห็ดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.