จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ที่ยังขาดอุปกรณ์ การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยได้ส่งมอบทุนจำนวน 34,299 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จากหน่วยงานภายใน มก. บุคลากรสวพ.มก. และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ครบรอบ 19 ปี โดยมีรศ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบ