ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation ; TTSF) กำลังพิจารณาคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิเทโร ประเทศไทย ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559  จึงใคร่ขอเรียนเชิญพิจารณาเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลฯ  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ แล้วส่งแบบลับเฉพาะภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ไปยัง yod@biotec.or.th หรือส่งไปรษณีย์ไปยัง ;

ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิเทโร ประเทศไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Leave a Reply

Your email address will not be published.