ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” ในระหว่างวันที่ 19– 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มาจากงานวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากสถาบันอื่นทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 300 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมจะมีปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

ผู้สนใจต้องการเสนอผลงาน ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน ได้ที่ www.psued.org และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 074 282 251-2 (สายภายใน โทร. 2251-2) โทรสาร 0 7455 8939

e-mail :wilailuck.p@psu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.