เสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”

crayfish

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะประมง ร่วมจัดการเสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?” ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเพาะเลี้ยง และการตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร ทางโทรสาร 02-942-7447 email: ludda_13@hotmail.com, ffisjpp@ku.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา 099-320-7766

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ใบสมัคร กำหนดการเสวนาพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.