เอกสารประกอบการสัมมนา “Redefining Sugar for the Modern World”

การสัมมนา เรื่อง “Redefining Sugar for the Modern World” วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม C202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. Dr. Alan Barclay (G.I. Foundation) [DOWNLOAD]

2. Prof. Nicholas Georges (Director – Monash University, Food Innovation Centre, Natural Sugar Consortium) [DOWNLOAD]  [DOWNLOAD]

3. Dr. David Kannar (Associate Professor – Monash University and Founder and Chairman of SIRA) [DOWNLOAD]