ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ โดยนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการวิจัย ประเด็นการศึกษาวิจัยครอบคลุมเกี่ยวกับการแสวงหาโอกาสด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในระดับภูมิภาค การยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยให้โดดเด่นในอาเซียน การพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืนและพัฒนาการค้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการวิเคราะห์ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ BRICS กำหนดจัดงานรวม 4 วัน ในวันที่ 1 – 2 และ 5 – 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนา ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itd.or.th/th/event/itdresearch2559/ ภายใน 29 สิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักพัฒนาองค์ความรู้

โทรศัพท์ 0 2216 1894-7 ต่อ 124 , 125

โทรสาร 0 2216 1898-9