ประกาศการสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  ได้กำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม 2) ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา 3) ลดความเสี่ยงของการดื่มสุราทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่มและพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา และ 4) จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุราโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลักได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)

เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้มาสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุมการ เข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) ศวส.จึงต้องการสนับสนุนทุนงานวิจัยหรือจัดการ ความรู้ในประเด็นต่อไปนี้

  • มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ
  • มาตรการทางภาษี
  • สุรานอกระบบภาษี
  • มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ

โดยลักษณะโครงการที่ศวส.ต้องการสนับสนุนเพื่อตอบประเด็นเหล่านี้ อาจจะเป็น การวิจัยปฐมภูมิ (primary research) ที่เก็บข้อมูลใหม่ หรือเป็นการวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือเป็นการสร้างโมเดล แบบจําลองเพื่อทํานายผลลัพธ์เชิงนโยบาย หากมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการหรือนโยบายนั้นๆ หรือองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการออกนโยบายใหม่ หรือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาระบบ เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสนับสนุนทุนร่วมวิจัยได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

  1. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์  ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ (Proposal) ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติม ; นางสาวชะวะลีพร ภวภูตานนท์ (085-357-7170)

Leave a Reply

Your email address will not be published.