ขอเชิญประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “…สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น…” (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.w3conference.org

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1022

โทรสาร. 0 5326 6522