ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Redefining Sugar for the Modern World”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ SIRA Pty Ltd จะจัดการสัมมนา เรื่อง “Redefining Sugar for the Modern World” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) และให้ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในอนาคต ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม C202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรและหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. Dr. Alan Barclay (G.I. Foundation)
          – The Glycemic Index
                    – Overview, GI testing impact to obesity and diabetes
          – The Role of the Glycemic Index Foundation
2. Prof. Nicholas Georges (Director – Monash University, Food Innovation Centre, Natural Sugar Consortium)
          – The Future of Functional Foods
          – The Monash University Food and Innovation Center Initiative
                   – Collaboration with Kasetsart and scholarships
3. Dr. David Kannar (Associate Professor – Monash University and Founder and Chairman of SIRA)
          – Redefining Sugar for the Modern World
          – functional properties of Sugar,
          – latest research,
          – SIRA solution, commercial and public health considerations

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 สายใน 1457 ต่อ 23 โทรสาร 02-561-1985 หรือ E-mail: rdirpe@ku.ac.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 (รับจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

map_cl