จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ นักวิจัย นิสิต มก. ผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้ที่นี่

>>> Click แบบประเมินความพึงพอใจการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ <<<

 

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH GCP Guidelines ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ไว้ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ (ร่าง)  ดาวน์โหลด 

 

นิสิต นักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรม
สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เพื่อให้ทราบกฏเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เมื่อได้ศึกษาและผ่านบททดสอบแล้ว สามารถพิมพ์ใบรับรองประกอบการขอรับการรับรองจริยธรรมต่อไป

 

แผนการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

process_kurec_v1

 

ถึงแม้โครงการวิจัยของท่านจะอยู่ในข่ายแบบยกเว้น (Exemption review) แต่ท่านก็ต้องส่งเอกสารมายังคณะกรรมการก่อนที่จะดำเนินการวิจัย เช่นเดียวกับโครงการวิจัยที่อยู่ในข่ายแบบเร็ว (Expedited review) และแบบคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review)

 

เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เอกสารประกอบการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

หมายเหตุ:

 1. ทางคณะกรรมการจริยธรรมไม่รับพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ใช้แบบฟอร์มเก่า ให้ดาวน์โหลดใช้แบบฟอร์มในหน้าเว็บนี้ทุกครั้ง
 2. โครงการวิจัยบางโครงการ ผู้วิจัยอาจจะต้องส่งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากรายการข้างล่าง
 1. ใบนำส่ง-ใบรับโครงการวิจัย  — ให้ท่านจัดทำมาส่งเจ้าหน้าที่เพื่อท่านจะได้รับเอกสารนี้กลับไปเป็นหลักฐานว่าท่านได้ส่งโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว
 2. บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Submission form)
 4. แบบประเมินโดยผู้วิจัยหลัก (Self assessment form for PI)  หรือ กรณีมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์กับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ให้ใช้ แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์โดยผู้วิจัยหลัก
 5. แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
 6. เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (Participant information sheet)  — ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามช่วงอายุของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย = ต่ำกว่า 7 ปีหรือ 7-12 ปี, 13-17 ปี, และ 18 ปีขึ้นไป
 7. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent form)  — ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามช่วงอายุของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย = ต่ำกว่า 7 ปีหรือ 7-12 ปี, 13-17 ปี, และ 18 ปีขึ้นไป
 8. โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol/proposal)
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Case report form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) คู่มือการจัดกิจกรรม ฯลฯ
 10. เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เช่น ใบติดประกาศรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ฯลฯ (ถ้ามี)
 11. ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน ผลงานของผู้ควบคุม ที่ปรึกษาการวิจัยทุกคน
 12. ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน ผลงานของผู้วิจัยหลัก  — เขียน ‘ขอรับรอง CV’ มุมบนขวา ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
 13. สำเนาเอกสารยืนยันผู้วิจัยหลักผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  บว. 05 (ถ้าเป็นนิสิต)  — เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
 14. สำเนาเอกสารยืนยันผู้วิจัยหลักผ่านการอบรมหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านจริยธรรมการวิจัย  — เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ  — ถ้าไม่เคยผ่านการอบรมโปรดโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-5795547 ต่อ 16
 15. สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย (ถ้าเกี่ยวข้อง)  — เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
 16. Investigator’s brochure หรือเอกสารกำกับยาสำหรับโครงการวิจัยที่ใช้ยา (Drug trial) (ถ้าเกี่ยวข้อง)
 17. ซีดีบันทึกเอกสารข้างต้นในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ Word/PDF  — ต้องส่ง CD ด้วยทุกครั้ง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับโครงการวิจัยส่งครั้งแรก

หมายเหตุ:

 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยของผู้วิจัย โปรดเสนอท่านรองฯวิจัยเซ็นในบันทึกข้อความ หรือหากท่านรองฯวิจัยติดภารกิจ โปรดเสนอท่านคณบดีของผู้วิจัย
 2. ไฟล์ PDF ที่อยู่ในแผ่นซีดี คือ ผู้วิจัยเซ็นทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำเอกสารนั้นไปสแกนในเครื่องสแกนเนอร์ ทุกเอกสารที่ส่งมายังคณะกรรมการจริยธรรมต้องสแกนเป็นไฟล์ PDF ทุกเอกสาร เพื่อป้องกันบรรทัดเลื่อน
 3. ถ้าเอกสารไหนให้ผู้วิจัยระบุเวอร์ชัน (Version) และลงวันที่ ถ้าเป็นการส่งครั้งแรกให้เขียนเวอร์ชัน (Version) เป็น 1.0 ลงวันที่ ….. เช่น 2 ส.ค. 2561 ให้เหมือนกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามช่วงอายุของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย = ต่ำกว่า 7 ปีหรือ 7-12 ปี, 13-17 ปี, และ 18 ปีขึ้นไป

 

 

 

บันทึกข้อความขอส่งเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่………

 

บันทึกข้อความขอถอนโครงการวิจัย

 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Form)

กรณีต้องรายงานทุก 6 เดือน หรือ วิจัยไม่เสร็จสิ้นใน 1 ปี

 

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report Form)

กรณีต้องรายงาน 1 ปี หรือ วิจัยเสร็จสิ้นใน 1 ปี

 

ร่างรอบการส่งผลพิจารณาโครงการวิจัย
 • รอบ 10:   31 ตุลาคม 2561
 • รอบ 11:   30 พฤศจิกายน 2561
 • รอบ 12:   28 ธันวาคม 2561   (available)

 


โทรศัพท์สอบถาม: เบอร์โทรภายใน 611457 ต่อ 16  หรือโทร. 02-5795547 ต่อ 16

สถานที่ส่งเอกสาร:  เคาน์เตอร์ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล  ชั้น 1

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (สวพ. มก.)

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900