ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)”

seminar_trf_industrial

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการ “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม  2559 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรสาร 02-561-1985 หรือ E-mail: rdiwpt@ku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวราภรณ์ 02-579-5547 ต่อ 20 สายใน 1457, 1796 ต่อ 20

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.  รายละเอียดโครงการ PR
  2.  กำหนดการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
  3.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม