ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการกษตร”

Res_senior_up

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร” โดยวิทยากร “รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย

ในการนี้ จึงขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ทางอีเมลมายัง rdirrt@ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.