รถกระเช้าอเนกประสงค์ โดยรศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ และทีมวิจัย

 

จากปัญหาการเกี่บเกี่ยวผลผลิตล่าช้า รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน  รถกระเช้าอเนกประสงค์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหาเครื่องมือ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้รวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดปัญหาจากการพลัดตกจากที่สูง  ด้วยลักษณะการทำงานเป็นแขนกล โดยที่ส่วนปลายของแขนกลจะมีกระเช้าติดตั้งเอาไว้ ซึ่งแขนกลนี้จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า แขนกลนี้จะเคลื่อนที่ด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อน (ปั้มไฮดรอลิกส์จะต่อโดยตรงเข้ากับเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ (PTO Shaft) ซึ่งจะใช้เป็นต้นกำลังของระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ) สามารถควบคุมการทำงานได้ 2 ระบบ คือ การควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ด้วยคันโยก และการควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดอยู่บนกระเช้า ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและควบคุมกระเช้าได้ด้วยตัวเองในขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือทำงานในที่สูง  สามารถใช้งานได้สูงสุดจากพื้นดินประมาณ 7 เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักที่ปลายกระเช้าได้ 100 กิโลกรัม อย่างปลอดภัย สอบถามได้ที่ รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1103

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม