สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558” โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558” โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กล่าวรายงาน
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
กล่าวเปิดงาน
โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ”การเตรียมการของ มก. กับระบบวิจัยที่ปรับเปลี่ยน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด

บรรยายเรื่อง “Integrated Observations of WEF Nexus under Changing Climate: Requirements and Capabilities”
โดย Professor Dr.Jiaguo Qi

บรรยายเรื่อง “The Wisconsin Way: A Path for Research Excellence”
Professor Dr.Sundaram Gunasekaran