เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “พลังงาน” ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องพลังงาน ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โดยมีรายละเอียดหัวข้อการวิจัยดังนี้
1. ภูมิสารสนเทศด้านพืชพลังงาน (GIS, Logistic)
2. Biological Conversion
3. Bio-oil Refinery
4. Solar and Electrochemical System
5. พลังงานทางเลือกอื่น
6. นโยบายด้านพลังงาน
โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้ไม่เกินทุนละ 500,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการไม่เกิน 1 ปี และโครงการจะต้องเป็นความร่วมมือของนักวิจัยในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย
จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอไปยังผู้ประสานงานคลัสเตอร์พลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) Email: fengpjs@ku.ac.th โทรศัพท์ 02-9428555 เพื่อพิจารณาและรวบรวมภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศรับข้อเสนอแบบเสนอโครงการวิจัย