การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

TrainingAnimalSciRec-update

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดการอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก  เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ภาคบรรยาย รับจำนวน 100 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ภาคปฏิบัติ เตรียมNotebook มาเอง  รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น 

สนใจส่ง ใบสมัคร ไปยัง e-mail: rdisdch@ku.ac.th หรือ โทรสาร 02-561-1985

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: