สวพ.มก. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิขณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์