การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5

สถาบันพัฒนาการดำเนิการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่5 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 “ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวัสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ โครงการ แบบตอบรับ หนังสือเชิญ