การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน โดย จุฑามาศ กลิ่นโซดา

[youtube]https://youtu.be/uvk0S5ZP0lE[/youtube]

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน สามารถปรับปรุงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวุ้นน้ำมะพร้าวให้ดีขึ้น ให้เนื้อสัมผัสดี  ช่วยลดปริมาณกรดในวุ้นน้ำมะพร้าว ลดมลภาวะและลดปริมาณน้ำทิ้ง  ยืดอายุการเก็บรักษาวุ้นน้ำมะพร้าวสดก่อนนำไปแปรรูป  สอบถามได้ที่ คุณจุฑามาศ กลิ่นโซดา  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1409

 

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.